Model brytyjski szkolenia ADOS®-2 wprowadzany do Polski

Zapraszamy na pierwsze w Polsce szkolenia ADOS-2 wg. brytyjskiego modelu szkolenia. Ten rodzaj szkolenia jest standardem w krajach Europy jak również w Stanach Zjednoczonych.

PIERWSZA EDYCJA

Pierwsza edycja wg brytyjskiego modelu szkolenia odbyła się w dniach 13-16 września 2017 roku w Rzeszowie.
Szkolenie prowadziła dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz – certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2 w Polsce, certyfikowany klinicysta w ADOS-2, STAT™ do diagnozy klinicznej i badań naukowych oraz w BOSCC do badań naukowych

Rejestracja na kolejne edycje już dostępna!

Szkolenia prowadzi dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz – certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2 w Polsce, certyfikowany klinicysta w ADOS-2, STAT™ i BOSCC.

Co to jest ADOS-2?

ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.¹

Opis: Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy.  Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne.

Rzetelność: Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego  lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.

Zastosowanie: ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

Materiały:

  • Komplet ADOS-2 (zestaw pomocy diagnostycznych, podręcznik, protokoły)
  • Podręcznik
  • Protokół Modułu 1 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 2 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 3 (10 egz.)
  • Protokół Modułu 4 (10 egz.)
  • Protokół Modułu T (10 egz.)

Zestaw pomocy diagnostycznych

¹. http://www.practest.com.pl

NEWSLETTER

Zapisz się i otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje na temat szkoleń ADOS 2 w Rzeszowie

Partnerzy